KITAB WARUGA JAGAT

Posted: 18 Mei 2012 in SEJARAH
  • Kosim apuputra Abdulmuthalib, Abdulmuthalib apuputra Abdullah, Abdullah apuputra Nabi urang s.a.w., Nabi urang apuputra Fatimah. Fatimah apuputra Hasan Husein, Husein apuputra Zainal Abidin, Zainal Abidin apuputra Bani Ratu Israil, Bani Ratu Israil berputra Ratu Raja Yuta. Ratu  Raja Yuta apuputra Raja Mesir …..  Raja Mesir apuputra Susuhunan Gunung Jati. Susuhunan Gunung Jati apuputra Pangeran Pasarean, Pangeran Pasarean apuputra Pangeran Dipati Balagayam, Pangeran Dipati Balagayam apuputra Panembahan, Panembahan apuputra Panembahan Ratu, Panembahan Ratu apuputra Pangeran DIpati, Pangeran Dipati apuputra Panembahan Girilaya, Panembahan Girillaya apuputra Sultan Komaruddin, Sultan Komaruddin apuputra Pangeran Rajaningrat di Negara Cirebon. Tamat.

Nya ieu carita hadis. Sing saha nu ngadéngékeun, maca ajaran ieu disaruskrun jeung Qur’an tilupuluh juz jeung masih disaruakeun jeung  perang sbail sarébu kali jeung digunakeun jadi ubar sarta …. Di imahna keuna ku pitenah setan iblis jeung lamun manéhna asup ka naraka kula anu bakal ngomong supaya dimulyakeun.

  •  Ieu téh carita putra Nabi ti (istrina) anu anom diwastaan Baginda Sam. Baginda Sam apuputra Bakarbuwana, anu apuputra Manaputih … gantungan. Manaputih …. Gantungan apuputra Ongkalarang, Ongkalarang apuputra Sayar. Ratu Sayar apuputra Ratu Majakane, Ratu Majakane apuputra Parmana. Parmana apuputra limaan: Anu saurang Ratu Galuh.Ratu Sriputih. Anu saurang Sang Rajaputih. Anu saurang Atmasuci. Anu saurang Ratu Brahma. Ratu Brahma dibawa ti Selan ka Nusa Arah, ngadegkein dukuh di Medangkamulan babarengan (jeung) adina nu awéwé diwastaan Ratu Dewi Hasta Terusgumuling. Terus pepelakan  jawawut, kusabab kitu dingaranan Nusa Jawa. Terus garwaan putera Ratu Mesir anu diwastaan Ratu Parwatasari. Adi putra Ratu Mesir anu lalaki diwastaan Ahmad nikah, panggih jeung adi jeuyng adi. (Pangiringna) ti Selan sarébu ti Mesir sarébu oindah tempat ka Gunung Kidul.

(Ratu Galuh) apuputra tiluan. Anu saurang Ki Dipati Hariang Banga, kadua Ki Dipati Ciungmanarah, jeung Ratu Marajasakti.

Ayna  … ditinggalkeun di Ujungkulon ku Aki Bagawat. Terus lawas-lawas terus maot dikubur, terus ti anak awéwé anu maot téa, sabab manéhna ceurik anu kacida hayang  bubuahan, anu kacida ngeunahna budak téh teterusan ceurikna hingga ka maotna, jasadna dikubur, lawas-lawas tuwuh  tina tatangkalan anu matana jadi watang pare jeung kumha bahan pangan anu ngareunah.

Terus Putra Ratu Mesir téh maot, Ratu Parwatasari diserahkeun ka Medangkamulan, rakyatna sarébu bawaanna carogéna asalna di Nusa Jawa. Ari Ratu Barahma datang di Negara, putrana awéwé.

  •  Dibikeun ka ratu Medangkamulan, terus apuputra ti Ratu Istri anu ….. panas di Negara …… terus diusir ka ….. kulon terus nikah jeung Ki Jakahtawa terus …. Ajeg kapanasan, sarta apuputra tuluy moot dikubur, tuluy tuwuh jadi kai samida ngaranna téh, tempatna di basisir, tembulina dipiceun ka laut, tuluy jadi sarupaning anu peurahan di laut.

Sang Rasaputih nepi di Balungbangan, apuputra istri anu dibikeun ka Ratu Medangkamulan. Apuputra ti Jakahtawa, terus nikah ka Nyi Ragasia. Terus apuputra kakaian, nailka buahan lahir bayi jeung  ‘lelenge rujak hangor’ sakumna  peurag bisa anu aya di Nusa Jawa. 

Ari Atmasuci tatapa di Sam Kaler. Tempatna ……. Ka Ki Sadana, apuputra istri namina Dwirasa …. Ka Raden Jayakeling, nyaéta asalna sakumna ….. nganjrek jeung aya sabab rajaputra pindah ka …… anu dipuja,

Cahaya anu kaluar tina panon sababna dijujulukan Ratu Galuh, sabab Ratu anu daulat, terus satemenna kahoyong Allah bendu ka hambaNa, sabab teu nganut sareat Nabi Noh, terus sakumna hanjat kana parahu, ari Ratu Galuh nyaah ka gunung luhurna tujuh langit.

  •  Tuluy sakumna rakyatna naék gunung, sabada tuhut tuluy turun ti gunung, terus unggah ka Bojonglopang, nyieun dukuh, anu diwujudkeun gunung kulon, dipanah ku malaikat, tuluy ancur gunung téh jadi sekalian kabuyutan di Nusa Jawa.

Ratu Galuh putrana ti bangsa manusia anu sulung Hariang Banga, anu kadua Ciungmanarah dan anu katilu Ratu Marajasakti. Ari Hariang Banga apuputra Ki Gedeng Mantalarasa. Ki Gedeng Mantalarasa apuputra ki Gedeng Mesir, Ki Gedeng Mesir apuputra Ratu Majapahit, apuputra Ki Gedeng Jati, apuputra Ki Gedeng Kartadipura, apuputra Ki Gedeng Sari, apuputra Ki Gedeng Kacung, apuputra Ki Gedeng Suruwud, apuputra Pangeran Sedang Karapyak, apuputra Pangeran Sedang Kamuning, apuputra Sultan Mataram, apuputra Susuhunan Tegalwangi, apuputra Susuhunan Mangkurat, apuputra Pangeran Dipati Anom.

Ari putra Ciungmanarah diturunkeun di Pajajaran, dina mangsa bawaana panday 800 jeung putera istri anu diwastaan Purbasari, carogena Lutungkasarung, putra ti Manggungmendung, apuputra Linggahiang, apuputra Susuktunggal.

  •   Apuputra Perbu Mundingkawati, apuputra Perbu Anggalarang, apuputra Mundingwani, anu baheula jadi Ratu Sunda, ngawasa di  Pajajaran.

Putra Ratu Siluman tujuh jalma lobana, anu kahiji Ki Jakahlarang, tempatna di Roban, anu kadua Ki Tua Sapularang tempatna di Tanjungbang. Ki Diriawangi tempatna di Wiraga jeung nu kaopat Ki Koyopok tempatna di Guha Upas, anu kalima Ki Kompanglaang tempatna di Guha Pajajaran, anu kagenep Ki Dulek pernahny di Sancang, anu katujuh Ki Kelewing tempatna di Pajajaran.

Ieu téh anak-incu Sunda nalika Pakuan makmur: Raden Töngö ti Rajamantri, Raden Mömöt ti Padnalarang, Raden Sakian Sambulagungsari, ti Ratu Bancana anu sepuh Mundingdalem … Sanghiang Perbu Sangkanbönghar apuputra Sanghiang Lemansanjaya, apuputra Sanghiang Rajuna, apuputra yang …. Apuputra Yang Sedang Taman, apuputra Yang Sedang Pangkalan, apuputra Sanghiang Sogol apuputra Raden Senapati Angalaga, Raden Senapati Angalaga apuputra Sanghiang Panangah, apuputra Sanghiang Lebakwangi.

 

  • Anu saurang putra Ratu Sunda diwastaan Sanghiyang Agung, apuputra Sanghiyang Maya, apuputra Taden Narasinga di Cirebon, apuputra Sayagati.

Anu saurang lahir di Buniwangi, putra Dalem Rumenggong, diwastaan Ratu Parmana, apuputra Ratu Parmana di Puntang apuputra Ratu Pantenan, apuputra Ramadewa, apuputra Susuhunan Ranggalawe, tempatna di Timbanganten.

Anu saurang diwastaan Keboputih, terus nikah ka putra Susunan…. Dalangu, apuputra Susunan Rajamandala tempatna di Cahur.

Ari anu lahir ti Ratu Akri diwastaan  Perbu Limansanjaya, tempatna di Limbangan.

            Anu saurang puterana Gurugantangan anu lahir ti Mayangkaruna diwastaan Ragamantri Puspawangi Rajaparmana, anu apuputra Susunan Wanaprih tempatna di Talaga.

Saurang anu lian ti Manikgumilang diwastaam Sanghiang Jampana, tempatna di Batulayang.

Anu saurang putera lahir ti Pangilarangsari, diwastaan Ratu Dewi apuputra diwastaan Marajahianu, tempatna di Batuwangi.

            Anu saurang putra di Karang, diwastaan Mudikbatara.

 

  • Anu saurang puteranya Ratu Marajasakti, diwastaan Rasa Mastuli terus dipasaraheun ka Ki Lembualas, ditempatkeun di Ukur, terus apuputra Kiai Dipati Ukur, anu sepuh anu saurang putrana Ratu ti Marajainten, terus apuputra diwastaan Sanghiang Wiruna apuputra Perbu ……. Kiai Ngabehi Cucuk, anu tempatna di Manabaya.

Anu saurang puterana Rangga Sinom, diwastaan Guruminda Mantrisari, terus apuputra Sanghanu Lutar, ditempatkeun di Panembong.

Anu saurang puteranya Mundingkawati anu lahir di Marajalarang anakna Kidangpananjung diwastaan Ratu Wijaya, apuputra diwastaan Perbu Resi ditempatkeun di Rajapolah.

Anu saurang puterana Sanghiang ……raksa, anu lahir ti Tamompo, apuputra diwastaan Ranggadipa jeung diwastaan Rangga Sinom diwastaan Raden …… pernahna di Suci, Raden Sinom tempatna di Selagedang.

Anu saurang putrana Mundingmalati ti Parenggilaanusari, diwastaan Sanghiang Wiraga, Sanghiang Wiraga netep di gunung Mandeyansukma, diwastaan Batara Amilarang, apuputra diwastaan Ratu Siluman, Ratu SIluman apuputra Ratu Demang. Ratu Demang apuputra Batara Yang Sengkawaja wastana nikah …… ka Batara putrana pohaci Rabanu apuputra Batara Sedang Kawindu. Batara Sedang Kawindu terus apuputra anu maot di Galuh, tuluyna pegat kalungguhanna diselang ku pamanna diwastaan Saröpön, Saröpön Cipacul.

Terus putrana duaan, anu kahiji anu maot di Cibuntu, anu kadua Dalem Demang. Terus anu maot di Cibuntu apuputra Dalem Demang Agung apuputra Kiai Ngabehi Sama, tempatna di Sindangkasih. Anu saurang putrana Raden Ganduwangi anu lahir di Margacinta, terus apuputra Sanghiang Medang, apuputra Susunan Pandujaya tempatna di Pawenang.

Anu saurang putrana Raden Numbang, putrana ti Intenbancana, terus  apuputra Sangiang Sumurgagung, Sanghiang Sumuragung apuputra Sanghiang Maha Sahunggantung.

Anu saurang wastana Ranggasanten, putra ti Marajakastori diwastaan Dirgahiang, putrana Mundingjaya tempatna di Mandala.

Anu seurang putrana Susunan Sinduparmana, anuk kadua di Galuh, putrana Susunan Jaratna tempatna di Cipinaha.

 

  • Anu saurang putrana Raden Srigading tempatna di Sukakarta.Anu saurang meunangkeun Sang Mahawidara, tempatna di Maja.Anu saurang Ratu Purbasakala diwastaan Susunan Tambalayu.

Terus apuputra istri diwastaan Ratu Gumilang, terus dipasrahkeun ka Santewanan Gunung Licin.

Terus apuputra Susunan Malaya, tempatna di Taraju.

Anu saurang wastana Kian Santang, terus nikah jeung Ratu Mandapa, terus apuputra istri Emurhali carogean Bimalarang putra ti Jampang ditempatkeun  di Nagara.

Anu saurang putra Mundinglaya, anu lahir ti Arumganda Wayansari, terus apuputra Susunan Cilöwih. Ditempatkeun di Kadungora, terus apuputra tiluan; Marajahiang Terusnabo tempatna di Parakantiga, Amarajahiang Rajanabo ditempatkeun di Kandangwesi, Marajahiang Lugajaya ditempatkeun di Cidamar.

Ari anu saurang putrana Susunan Rajanawung lahir ti Rajasari, diwastaan Ratugala istrina nalika ngandung, tatapa di Srangenge sarta jeung Batari Resikputih, terus apuputra diwastaan Sang Dewaguruhaji, apuputra Tajimalela.

 

  • Tajimalela apuputra Gösanhulun. Susunan Gösanhulun apuputra Pangeran Sumedang, tempatna di Sumedanglarang.

Anu jadi sabab para putra Ratu Sunda bubar ti Pajajaran diusir ku ramana, sabab geus lengkepna ajaran Kian Santang samulangna ti Ka’bah Allah. Putra ieu teguh imanna kana agama Islam teu tumut ka anu dianut ku ramana tur akina, sabab kitu diusir bubar ke wétan. Kian Santang diusir ku ramana, sabab panasna Nagara Pakuan.

Asalnya miang ka nagari Campa adina dibawa anu diwastaan Sarikabunan, terus dinikahkeun ka Ratu Tuban …… Duta Samud buyutna Ki  Jatiswara, terus Pajajaran burak. Burakna dina poé Selasa tanggal 14 bulan Sapar taun Jim-Akhir.

Anu tinggal dua putra, anu saurang diwastaan Pucukumun jeung anu kadua diwastaan Sekarmandapa. Dina aktu harita Pajajaran éléh, terus Pucukumun ditawan ku Ratu ti Wétan, sedangkeun Ratu Mandapa kabur ka Gunung Gedé ngajugjug Ajar Sukarasa, terus tatapa jeung ajar.

Dina hiji mangsa cimani ajar téh nétés keuna kana gagang kujang ajar. Terus Ratu Mandapa meulah jambé ku éta kujang, nya kabawah cimani ajar téh, nalika keur nyeupah cimani téh kadahar ku Ratu Mandapa, lawas-lawas manéhna ngandung jeung sabada duabelas bulan tuluy ngalahirkeun,

putrana sahiji orok istri anu geulis rupana, terus diwastaan Tandurangagang. Terus sabada déwasa dipasrahkeun ka Pangeran Jakerta, nalika rék sapatemon terus kaluar seuneu tina laranganana, saterusna dipénta ku Ratu Cirebon bakal dipigarwa, tapi kaluar seuneu  tina laranganana, terus dipasrahkeun ka Kiai Gedeng Mataram, nalika rék sapatemon, kaluar seuneu tina laranganana. Sabab kitu dianggap taya gunana, tuluy dijual ka Ratu Walanda (ditukeuran ku)  bedil (mariem), mariepam éta dibagi: Mataram Si Gunturgeni, Cirebon Si Santomi, ka Banten si Amuk.

Terus putra SIliwangi anu lahir ti Padnawati diwastaan Ranggamantri, terus apuputra Selawati, Ratu Selawati apuputra Sang Adipati nganjrek di Kuningan.

Anu saurang diwastaan Ratu Sedalarang. Terus apuputra Perbu Cakradewa, Prabu Cakradewa apuputra Singacala.

Terus saurang putrana Kidangpananjung diwastaan Perbu Sari apuputra dua, anu diwastaan Borosngora, ditempatkeun di Panjalu, anu saurang ldeui aya di Rajapolah.

Ari putra Ratu Komara diwastaan Dewaguru, Dewaguru apuputra Guruhaji, Guruhaji apuputra Hajiputih, Hajiputih apuputra Susuhunan Gösanhulun, Susuhunan Gösanhulun apuputra Pangeran Sumedang Kahiangan jalmaan ti Komara diwastaan Batara Tuntungbuwana nganjrek di Sumedanglarang. 

 

Ari putrana, anu diwastaan Banyakkudika anu lahir di Lopasir, anu saurang nganjrek di Bandung, anu saurang nganjrek di Kahuripan.

Ari putra Marajasakti tujuh lobana, anu saurang Ratu Roban, nganjrek di Roban, anu saurang Ratu Gelukherang nganjrek di Tanjungbang, anu saurang Ratu Jalakronceak nganjrek di Wirasa, anu saurang Ratu Batagurun nganjrek di Guha Upas, anu aya di Lakbok, diwastaan Sanghiang Pasarean, anu saurang Ratu Romangelanherang di Guha Pajajaran, tah éta Siluman Tujuh di Wétan.

Putra Ratu Komara diwastaan Batara Niskala, terus apuputra Marajahiang Niskala.Tah ieu Cirebon.

Putra Baginda Ali diwastaan Jenal Abidin, putrana anu katujuh dipasrahkeun ka Syekh Magrib, diwastaan Molana Kasan, apuputra Ratu Campa apuputra Nyai Gedeng Campa. Nyai Gedeng Campa apuputra Haji Duta Samud, anu apuputra Nyai Gedeng Jatiswara, Nyai Gedeng Jatiswara apuputra Sunan Jati, Susunan Jati apuputra Sabakingking di Banten.

  • Tamat Kitab Waruga Jagat, anggeus ditulis dina malem Salasa bulan Zulhijjah, tanggal dalapan, taun Alip, Hijrah 1117.

Anu bogana Mas Ngabehi Parana.

 

 

Disalin tina bahan nu aya di “Australian National Library”, Canberra ACT – Australia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s